Welcome to Antenna911 HOME    Login    Contact us
Yagi 15dB Antenna
Yagi 15dB Antenna
800~2700MHz Patch An…
800~2700MHz Patch Antenna
MIMO LTE안테나 (7…
MIMO LTE안테나 (7dBiX2)
LTE-Mimo안테나
LTE-Mimo안테나
LTE/GSM 옴니안테…
LTE/GSM 옴니안테나
WIDE LTE 야기안…
WIDE LTE 야기안테나[11dBi]
광대역 패치안…
광대역 패치안테나[b]-부가세포함
광대역 양방형 …
광대역 양방형 패치안테나[a]-부가세포함
지향성 벽걸이…
지향성 벽걸이타입-부가세포함
LTE옴니안테나
LTE옴니안테나
700~2700MHz 옴니…
700~2700MHz 옴니돔안테나[a]-부가세포함
700~2700MHz 옴니…
700~2700MHz 옴니돔안테나[b]-부가세포함
700~2700MHz 옴니…
700~2700MHz 옴니안테나[c]-부가세포함
천정형 지향돔…
천정형 지향돔안테나-부가세포함
LTE 옴니돔안테…
LTE 옴니돔안테나[폴대고정형]
680~2700MHz[3dB]천…
680~2700MHz[3dB]천정돔안테나
2G/3G/LTE/WCDMA 멀…
2G/3G/LTE/WCDMA 멀티안테나
[800~950MHz]8dB 다…
[800~950MHz]8dB 다이폴안테나
698-2700MHz 8dBi …
698-2700MHz 8dBi ±45° Dual Pol.
698-2700 MHz 14dBi 6…
698-2700 MHz 14dBi 65deg. X-Pol.
698-2700 MHz 14dBi 6…
698-2700 MHz 14dBi 65deg.
천정부착형 LTE…
천정부착형 LTE안테나
LTE 옴니안테나
LTE 옴니안테나
LTE 다이폴안테…
LTE 다이폴안테나[SMA], 대량주문시 파격가
LTE 차량용 자석…
LTE 차량용 자석안테나[방수타입]
화웨이-LTE MIMO…
화웨이-LTE MIMO안테나[옴니3.5dB]
824~960MHz 휩안테…
824~960MHz 휩안테나[GSM/LTE용]